Reisinfo

Reisverzekeringen

Iedereen die reist, vraagt best bij zijn of haar ziekenfonds de Europese ziekteverzekeringskaart en de World Assistance Card aan. Deze zijn gratis te verkrijgen bij uw ziekenfonds en geldig voor een langere periode. Daarnaast is het geen overbodige luxe om een extra reisverzekering af te sluiten.

Wij bieden verschillende reisverzekeringen aan waarvoor we samenwerken met Allianz en VAB. Indien je hierover vragen hebt, kan je ons steeds contacteren.

Algemene Reis- en Verkoopvoorwaarden Reisvoorwaarden Sport 4 Travel

Verzakingsrecht

Bij verkoop op afstand is het verzakingsrecht van toepassing: “De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het produkt of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.” Echter ; in gevolge art. 80 paragraaf 4 van het W.H.P.C. en het KB van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het toepassingsgebied van het verzakingsrecht. Gezien de aard van de dienstverlening en bij toepassing van de W.H.P.C. en haar uitvoeringsbesluiten, geldt het volgende:
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

 

DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

Artikel 1  Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het

contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

 

Artikel 2  Promotie

 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:

 2. a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het

contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;

 1. b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen
  partijen bij het contract.

 2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel

  of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

 

Artikel 3  Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:

 1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers

  schriftelijk mede te delen:

 2. a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied

  van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;

 3. b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;

 4. c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.

 5. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers

  schriftelijk te verstrekken:

 6. a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de

reiziger in te nemen plaats;

 1. b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.

 2. c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse

  voor diens verblijf verantwoordelijk is.

  De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

 

Artikel 4  Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis.

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5  Tot stand komen van het contract

 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.

 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de

  namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

 

Artikel 6   De Prijs

 1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk

  in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover

  de herziening het gevolg is van een wijziging in :

 2. a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of

 3. b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of

 4. c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.

 1. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.

 2. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder

  vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling

  van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

 

Artikel 7  Betaling van de reissom

 1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening

  van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de

  bijzondere reisvoorwaarden bepaald.

 2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de

  reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

  het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de

  kosten ten laste van de reiziger.

 3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf

  of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

 

Artikel 8  Overdraagbaarheid van de boeking

 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel

  moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager

  dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.

 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de

  totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

 

Artikel 9  Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

 

Artikel 10  Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis

 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet

  kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk

  geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.

 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar

  of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.

 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het

  contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan

  op de prijs worden meegedeeld.

 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

  

Artikel 11  Verbreking door de reisorganisator vóór afreis

 1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een

  niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:

1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.

2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.

 1. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:

 2. a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in

  het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger,

  binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de

  vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;

 3. b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden

  die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de

  gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

Artikel 12  Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog

  op de voortzetting van de reis.

 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt

  hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om

  deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem  een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en,

  in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

 

Artikel 13  Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

  

Artikel 14  Aansprakelijkheid van de reisorganisator

 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot

  reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door

  andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator

  om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

 2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor

  zijn eigen daden en nalatigheden.

 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig

  dat verdrag uitgesloten of beperkt.

 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent,

  wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van

  het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

 5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

 

Artikel 15  Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van eenreiziger beoordeeld.

 

Artikel 16  klachtenregeling

 1. Vóór de afreis:

Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.

 1. Tijdens de reis:

Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

 1. Na de reis:

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

 

Artikel 17 Verzoeningsprocedure

 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling

  nastreven.

 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van

  1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de

  Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en

  ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.

 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een

  onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst

  vastgelegd worden.

Secretariaat van de “Cel verzoening”: telefoon: 02 277 61 80

fax: 02 277 91 00

e-mail: verzoening.gr@skynet.be

 

Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank

 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende

  partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een

  arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.

 2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor

  over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief

  waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd

  geopend bij de Geschillencommissie Reizen

  Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren

  enkel open voor de reiziger.

 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan

  slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het

  (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot

  het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

 4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

– telefoon: 02 277 62 15 (9u tot 12 u)

– fax: 02 277 91 00

– Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel.

– e-mail: clv.gr@skynet.be

Bijzondere voorwaarden van de reisorganisator

Prijzen

 1. De prijs is aangeduid per persoon, tenzij anders vermeld.

 2. Niet-inbegrepen zijn : verzekeringen, alle persoonlijke uitgaven, fooien, inkomgelden, tenzij anders vermeld.

 3. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport tengevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling, of transportmiddel.

 4. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen (post of via e-mail) zijn geldig.

 5. De prijzen zijn gebaseerd op de inkoopprijzen die van kracht gingen bij de publicatie van de reis. De vermelde prijs is vast en houdt alle vermelde diensten in, behalve in geval van een grote stijging van de hotelkosten en vervoerskosten. Lijdt de prijsaanpassing tot een verhoging van de verkoopprijs met meer dan 10%, dan heeft de reiziger het recht de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden en krijgt hij de eventuele reeds betaalde bedragen volledig terug.

Reservering en betaling

 1. Het ondertekenen van een bestelbon, akkoord gaan met onze voorwaarden bij het online inschrijven of het betalen van een voorschot geldt als reservering, wat het volgende inhoudt:

  1. Aanvaarding van het aanbod

  2. Aanvaarding en het onderschrijven van de algemenen en bijzondere verkoopsvoorwaarden

 2. Onder bestelbon wordt verstaan elke schriftelijke drager die melding maakt van een reservering van een transport, overnachting en/of van een optie. Deze schriftelijke dragers kunnen de vorm aannemen van een formulier die via onze website is ingevuld, van een brief, van een e-mail, van een fax, van een flyer, van een via de post bezorgde brief, enz.

 3. Bij inschrijving van een reis dient de cliënt binnen 10 dagen een voorschot van tenminste 25% te worden betaald met een minimum van 125€ per persoon, tenzij op de bestelbon/factuur/reisbevestiging anders wordt overeengekomen. Bij inschrijving binnen de maand voor afreis moet de volledige reissom onmiddellijk betaald worden

 4. Behalve indien op de bestelbon/factuur/reisbevestiging anders wordt overeengekomen, moet de reiziger uiterlijk 6 weken voor afreis het saldo betalen, waarna hem de reisdocumenten, uiterlijk 1 week voor vertrek, worden afgeleverd.

 5. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan de reis door Sport4Travel geannuleerd worden en dienen de annuleringskosten te worden voldaan. U zal louter door het verstrijken van de vervaldag in gebreke zijn en zulks zonder dat enige aanmaning vereist is. Facturen die niet op of voor de vervaldag betaald werden, brengen van rechtswege en zonder verdere aanmaning een intrest op van 1% per verlopen of begonnen maand. Alleen al door het feit van betalingsverzuim op de vervaldag en zonder dat enige aanmaning vereist is, worden facturen met 15 % of met een minimum van 25 Euro verhoogd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokost.

Annulering en wijzigingen door de reiziger

Sport4Travel accepteert annuleringen via email. Als je jouw geboekte reis wenst te annuleren, stuur dan een annuleringsmail naar bookings@sport4travel.com. De datum van het versturen van de annuleringsmail geldt als annuleringsdatum. In alle gevallen bent u Sport4Travel de premie voor een eventuele annuleringsverzekering, de reserveringskosten en de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Bij annulering tot de 60e dag van vertrek: 25 % van de reissom met een minimum  van 125 Euro per persoon.

 • Bij annulering vanaf 59 ste dag tot de 28e dag van vertrek: 50 % van de reissom met een minimum van 150 Euro per persoon.

 • Bij annulering vanaf 27ste dag tot de 14e dag van vertrek: 75 % van de reissom met een minimum van 200 Euro per persoon.

 • Bij annulering van 13e dag tot de dag van vertrek of later: 100 % van de reissom

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid en verplichting van de reiziger:
De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen ter bevordering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Tevens is de reiziger aansprakelijk voor de schade die Sport 4Travel, haar personeel of vertegenwoordigers, bus, accommodatie of optie/arrangementsonderdeel door zijn/haar fout oplopen, alsook wanneer de reiziger zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. Schade door de reiziger veroorzaakt, wordt door de reiziger ter plaatse vergoed. Bij onbetamelijk gedrag van de reiziger (openbare dronkenschap, geluidsoverlast na 22 uur, vernielingen etc.) kan Sport4Travel het reiscontract onmiddellijk verbreken, zonder dat de hoofdboeker aanspraak kan maken op restitutie van de reissom.

Aansprakelijkheid van Sport4Travel:

Sport4Travel is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot de reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator Sport4Travel om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. Reisorganisator Sport4Travel accepteert geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reiziger een beroep kan doen op een reis- en/of annuleringsverzekering. Reiziger accepteert dat hij boekt onder de voorwaarde dat hij Sport4Travel maximaal aansprakelijk stelt voor schade en vergoeding van derving van reisgenot samen beperkt tot maximaal 100 % van de reissom.

Sport4Travel is niet verantwoordelijk voor verlies, schade aan of diefstal van bagage. De cliënt moet zelf over zijn bagage waken tijdens instap, uitstap en opslag om diefstal, schade of verlies te vermijden.

Reisdocumenten

Het is verboden om op een verlopen paspoort te reizen. Zorg dus altijd voor een geldig paspoort en stop deze in je handbagage.

Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen een door de gemeente gelegaliseerd attest voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres

Dienstregeling

De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

De Europsese verzekeringen

Sport4Travel is aangesloten bij de Europese verzekering. Alle in dit programma gepubliceerde reizen vallen onder de garantie van de Europese. De garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reissom terug te krijgen als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst het vervoer en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Internetsite

De op de internetsite afgedrukte foto’s zijn ter beschikking gesteld door de accommodatieverschaffers, plaatselijke VVV’s, en enkele professionele fotografen. De bij de accommodaties afgedrukte foto’s dienen uitsluitend om een idee te geven. Omdat niet ieder appartement, studio of hotelkamer gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto op de internetsite. Voor kennelijke fouten, druk- en zetfouten kan Sport4Travel nooit aansprakelijk worden gesteld. Sport4Travel behoudt het recht om zonder toestemming van de klant prijzen en arrangementen te wijzigen.

Copyright

Niets van de website van Sport4Travel(ook sportkamp.be) mag worden afgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sport4Travel.

Procedure klachten

Klachten dienen direct bij een Sport4Travelreisleider ter plekke gemeld te worden, aangezien op het moment zelf er vaak wat aan een klacht kan gedaan worden. Achteraf is het moeilijk de problemen op te lossen. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost dan dient de klacht binnen 24 uur gemeld (tussen 09.00 – 18.00 uur) te worden bij het noodnummer van Sport4Travel(0483381424). Mocht de klacht alsnog niet naar welbevinden zijn verholpen dan dient de klacht: 1) middels een door de reisleiding ondertekend klachtenformulier vastgelegd te worden. 2) samen met het klachtenformulier binnen 14 dagen na afloop van een reis schriftelijk per post bij Sport4Travel ingediend te worden. Klachten die op de bestemming niet a) schriftelijk d.m.v. een klachtenformulier bij de reisleiding en b) telefonisch binnen 24 uur bij het noodnummer zijn gemeld, worden achteraf niet meer in behandeling genomen.

Verzekering financieel onvermogen en professionele aansprakelijkheid

Sport4travel is verzekerd voor financieel onvermogen en voor Burgelijke aansprakelijkheid bij de Amlin Europe NV.

Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is Sport4travel door Amlin Europe nv, bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel (NBB nr. 0745 – RPR 0416.056.358), www.amlin.com verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.